Opsummering af De Nye Ministerier

Display image for Niclas Darville

Her følger en læselig redegørelse for de nye ministerier og deres ressortområder fra Statsministeriets hjemeside.

At bestemme:

Udlændinge-, Integrations- og Boligministerium

Oprettes.1

Det får overført sagsområder:

Fra Justitsministeriet

Ressortansvaret for sager vedrørende udlændingeområdet, herunder sager vedrørende:

 • asyl
 • humanitær opholdstilladelse
 • familiesammenføring
 • EU
 • indfødsret

inklusive de til området hørende institutioner m.v.

Fra Beskæftigelsesministeriet

Ressortansvaret for sager vedrørende integration af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet, herunder:

 • introduktionsforløbet og integrationsprogrammet
  • samt ydelser, der knyttes hertil
 • samt sager vedrørende ophold på baggrund af beskæftigelse:
  • greencard-ordningen
  • au pair-ordningen
  • jobkort
  • studietilladelser m.v.

inklusive de til området hørende institutioner m.v.

Fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ressortansvaret for sager vedrørende

 • integrationspolitik
 • forebyggelse af radikalisering
 • integrationsanalyser

inklusive de til området hørende institutioner m.v.

Fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ressortansvaret for sager vedrørende

 • almene boliger
 • studie og ungdomsboliger
 • friplejeboliger
 • privat udlejning
 • byfornyelse

inklusive de til området hørende institutioner m.v.

Fra Undervisningsministeriet

Sager vedrørende undervisning som andetsprog.

Transportministerium

Omdannes til et Transport- og Bygningsministerium.

Det får overført sagsområder

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Ressortansvaret for sager vedrørende byggeri og bygninger, herunder:

 • byggeloven
 • bygningsreglementet

Ressortansvaret for administration af statens kontorejendomme og universitetsbygninger, herunder:

 • Bygningsstyrelsen

Klima-, Energi- og Bygningsministerium

Omdannes—til et Energi-, Forsynings- og Klimaministerium.

Det får overført sagsområder

Fra Miljøministeriet

Ressortansvaret for sager vedrørende affalds- og vandforsyning2, herunder:

 • lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold
 • lov om kommuners afståelse af vand- og spildevandsforsyninger
 • lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.
 • sager om takster for bidrag til vandforsyningsanlæg
 • krav til virksomheder, der indsamler affald,
 • krav til indretning af affaldsregistre for virksomheder
 • anlæg m.v., der behandler affald
 • godkendelse af anlæg til behandling af
  • genanvendeligt erhvervsaffald
  • kommunale affaldsgebyrer
  • kommunale fællesskaber
 • anlæg for deponering af affald
 • anlæg for forbrænding af affald med henblik på varmeforsyning
 • regnskaber for og benchmarking af forbrændings- og deponeringsanlæg

Fra Erhvervs- og Vækstministeriet

Ressort for sager vedrørende teleforsyninger, herunder:

 • lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (teleloven)
  • bortset fra lovens afsnit IV vedrørende sektorspecifik konkurrenceregulering
 • lov om radiofrekvenser
 • lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold
 • lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v. (masteloven)
 • lov om standarder for transmission af tv-signaler m.v.

inklusive de til området hørende institutioner m.v.

Ministerium for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Omdannes—til et Social- og Indenrigsministerium.

Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Sammenlægges—til et Miljø- og Fødevareministerium.3

Følgende under det hidtidige Miljøministerium hørende forretninger overføres til Erhvervs- og Vækstministeriet: Sager vedrørende rammerne for et områdes fysiske udvikling4, herunder:

 • lov om sommerhuse og campering m.v.
 • lov om kolonihaver
 • lov om planlægning (planloven)
  • bortset fra sager om vurdering af virkningerne på miljøet (VVM-pligt)

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ændrer betegnelse—til Sundsheds- og Ældreministeriet.

Fra Social- og Indenrigsministeriet

Ressortansvaret for sager vedrørende ældreområdet, herunder:

 • tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp
 • forebyggelse
 • rehabilitering
 • genoptræning m.v.

inklusive sekretariatsbetjeningen af Ældreforum.

Undervisningsministeriet

Ændrer betegnelse—til Ministeriet for Børn, Undervisning- og Ligestilling.

Økonomi- og Indenrigsministerium

Nedlægges.

De til dette ministerium hørende forretninger overføres til Finansministeriet, dog således at

Ressortansvaret for sager vedrørende

 • indenrigsområdet
 • inklusive de til området hørende institutioner m.v.
 • Danmarks Statistik

overføres til Social- og Indenrigsministeriet.

Ressortansvaret for sager vedrørende

 • lovmodellen
 • lov om kommunal indkomstskat
 • lov om kommunal ejendomsskat
 • lov om lån til betaling af ejendomsskatter

overføres til Skatteministeriet.

Ressortansvaret for

 • grænsemærker

overføres til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter

Nedlægges.

De til dette ministerium hørende forretninger overføres til Erhvervs- og Vækstministeriet, dog således at

Ressortansvaret for

 • lov om registrering af ledningsejere

flyttes til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Ressortansvaret for

 • lov om bygnings- og boligregistrering (BBR-loven)
 • Den Offentlige Informationsserver (OIS)

flyttes til Skatteministeriet—dog med undtagelse af ressortansvaret for

 • Danmarks Adresseregister

som flyttes til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.


[R]essortansvaret for sager vedrørende trossamfund uden for Folkekirken overføres fra Social- og Indenrigsministeriet til Kirkeministeriet.5

 1. De tre ministerier (Støjberg-Ministeriet) bliver gigantiske ressort- og ansvarsområder, der viser omfanget af Vs forsøg på livtag med asyl, indvandring og udlændinge. ↩︎

 2. Miljøministeriet stækkes ved fratagelsen af ressortansvar for spildevandsregulering. Yderligere ved sammenlægningen som beskrevet i nedenstående fodnote. ↩︎

 3. Sammenlægning af Miljø og Landbrug signallerer en interessekonflikt mellem landmænd og miljøhensyn, hvor førstnævnte må antages at være hovedprioriteten for landmandspartiet Venstre. ↩︎

 4. Igen ses en underprioritering af miljø—i dette tilfælde de omdiskuterede strand- og kystarealer. ↩︎

 5. All your religion are belong to us. ↩︎