Piratkørsel og Prajetjenester Ifølge Folketinget

Display image for Niclas Darville

Taxilovens § 1: Den, der udfører erhvervsmæssig personbefordring (taxikørsel, limousinekørsel, sygetransport og offentlig servicetrafik) med et dansk indregistreret motorkøretøj indrettet til befordring af højst 9 personer, føreren medregnet, skal have tilladelse hertil.

Onsdag den 16. september demonstrerede foreningen Taxiførere i Danmark (TiD) på Christiansborgs Slotsplads fra 12–13. Demonstrationen grundede i en utilfredshed med myndighedernes manglende reaktion på prajetjenester som Uber, der ifølge Taxiloven er ulovlige—men stadig kører.

Der vil givetvis blive debatteret Uber og andre tjenester i Danmark før eller siden. I dén forbindelse ser vi, hvad ministre gennem tiden har svaret desangående.


§ 20-spørgsmål S 2203: “Om sort taxikørsel” (juni 2005).

Spørgsmål fra Hans Kristian Skibby (DF)

Ordlyd

Vil ministeren kommentere Vejle Amts Folkeblads artikel fra den 13. juni 2005, hvori der beskrives et stigende problem med “sort taxikørsel” i Vejle, hvor man specielt i weekenderne oplever op til syv vogne, der opsøger kunder i midtbyen uden taxabevilling, herunder hvilke initiativer man agter at iværksætte med henblik på at sætte ind over for denne udvikling, samt hvorvidt sort taxikørsel er et stigende landspolitisk problem?

Begrundelse

Vejle Amts Folkeblad bragte mandag den 13. juni 2005 to artikler omkring problemer med pirattaxi-kørsel i Vejle, og at indtil flere kunder også er blevet overfaldet af chaufførerne. Ligeledes er spørgeren blevet kontaktet af en lokal taxavognmand, som beskriver omfattende sort taxakørsel i forbindelse med Jelling Musikfestival. Dansk Folkeparti er stærkt bekymret for denne udvikling, hvor primært chaufførere med mellemøstlig og arabisk baggrund nu i stigende omfang begynder at koordinere sort taxakørsel uden tilladelser og dermed underbyder og undergraver den kommunale styring af taxabevillinger.

Svar fra Kristian Jensen (V), skatteminister

Den omtalte avisartikel drejer sig om taxikørsel i private biler. Kontrollen med overholdelse af reglerne om taxikørsel foretages af færdselsstyrelsen og politiet.

Indtægter ved taxikørsel i private biler er uanset de bevillingsmæssige forhold skattepligtige. Kontrol af de skattemæssige forhold foretages dels som led i det almindelige kontrolarbejde, dels i forbindelsem ed regeringens fairplay-kampagner, hvor vi arbejder tæt sammen med politiet om bl.a. ulovlig taxikørsel.


§ 20-spørgsmål S 3493: “Om pirattaxaer” (marts 2007).

Spørgsmål fra Kim Christiansen (DF)

Ordlyd

Hvilken juridisk definition har ministeriet på begrebet pirattaxaer?

Begrundelse

Der er inden for de senere år opstået et nyt begreb i den danske hyrevognsverden, nemlig pirattaxaer. Det ligger i ordlyden, at det ikke er en lovlig form for persontransport. Baggrunden for forespørgslen er et ønske om en klar definition på problemet og løsninger på selv samme.

Svar fra Flemming Hansen (K), transport- og energiminister

Der findes ikke i taxiloven nogen juridisk definition på begrebet pirattaxier.

Der er dog omvendt en række bestemmelser, der er med til at definere, hvornår der er tale om taxikørsel.

Det er indledningsvis i § 1 i Lov om taxikørsel mv. af 24. juni 1999 nævnt, at den, der udfører erhvervsmæssig personbefordring i form af taxikørsel, skal have tilladelse til det.

Der er med hjemmel i taxiloven i bekendtgørelse nr. 220 af 31. marts 2007 om taxikørsel mv. i § 1 fastsat en definition af erhvervsmæssig—og dermed tilladelsespligtig—personbefordring i form af taxikørsel.

Hermed forstås kørsel i et dansk indregistreret motorkøretøj, der er indrettet til højst 9 personer, inkl. føreren.

Der skal være tale om personbefordring med personer uden en nærmere tilknytning til den person, virksomhed eller sammenslutning, der udfører eller lader kørslen udføre. Kørslen skal udføres mod vederlag, som går ud over godtgørelse for de direkte omkostninger forbundet med kørslen, f.eks. udgifter til benzin. Endelig skal den udgøre den pågældende persons, virksomheds eller sammenslutnings primære formål.

Jeg kan i øvrigt henvise til de nævnte bestemmelser.


§ 20-spørgsmål S 3494 “Om pirattaxaer” (marts 2007).

Spørgsmål fra Kim Christiansen (DF)

Ordlyd

Hvilken strafferamme er der for at blive grebet i at føre hyrevogn uden fornøden tilladelse og registreret og godkendt hyrevogn?

Begrundelse

Der henvises til begrundelsen for spørgsmål nr. S 3493.

Svar fra Flemming Hansen (K), transport- og energiminister

Jeg kan oplyse, at ovennævnte overtrædelse er belagt med bødestraf.

Det fremgår af taxilovens § 16, at den, der overtræder kravet om tilladelse til at udøve personbefordring i form af taxikørsel, straffes med bøde. Der er ikke i lovgivningen angivet en ramme for bødens størrelse. Der kan også pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar.

Overtrædelse af kravet om at køretøjet skal være godkendt og registreret til udøvelse af personbefordring straffes også med bøde. Dette følger af § 18 i bekendtgørelse om særlige krav til taxier mv. [sic] Der er ikke angivet rammen for bødens størrelse. Der kan tilsvarende her pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar.

Færdselsstyrelsen har fået oplyst telefonisk fra nogle politikredse, at der, når en bil er standset uden de nødvendige tilladelser, er givet bøder op til i størrelsesordnen 4.000 kr.


§ 20-spørgsmål S 3496 “Om pirattaxaer” (aprils 2007).

Spørgsmål fra Kim Christiansen (DF)

Ordlyd

Hvilke typer kriminalitet registreres i forbindelse med brug af pirattaxaer—registreres eksempelvis sædelighedsforbrydelser og voldsforbrydelser?

Begrundelse

Der henvises til begrundelsen for spørgsmål nr. S 3493.

Svar fra Lene Espersen (K), justitsminister

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:

Der foreligger Rigspolitiet bekendt ikke en klar og entydig definition af begrebet “pirattaxaer”, men der hentydes formentlig til kørsel, der udføres i strid med bestemmelserne i taxalovgivningen og de dertil hørende bekendtgørelser.

Til brug for besvarelsen har Rigspolitiet indhentet udtalelser fra Københavns Politi, Fyns Politi, Nordjyllands Politi og Østjyllands Politi. Det fremgår af disse udtalelser, at der ikke i politikredsene foretages særskilt registrering af straffelovsovertrædelser begået i forbindelse med anvendelse af “pirattaxa”.

Københavns Politi har supplerende oplyst, at man for tiden efterforsker 3 sager om voldtægt og voldtægtsforsøg i relation til “pirattaxaer” begået inden for de sidste 12 måneder.

Fyns Politi har oplyst, at man i 2007 har afgjort en enkelt sag om kørsel med “pirattaxa”, og at der herudover i 2006 og 2007 er registreret 4 henvendelser fra borgere om “pirattaxaer”. Disse sager har imidlertid ikke kunnet efterforskes nærmere. I ingen af tilfældene var der tale om overtrædelser af straffeloven.

Nordjyllands Politi har oplyst, at der ikke i de seneste år har været problemer med pirattaxakørsel.


§ 20-spørgsmål S 3497 “Om pirattaxaer” (april 2007).

Spørgsmål fra Kim Christiansen (DF)

Ordlyd

Agter ministeren at øge politiindsatsen overfor fænomenet pirattaxaer?

Begrundelse

Der henvises til begrundelsen for spørgsmål nr. S 3493.

Svar fra Lene Espersen (K), justitsminister

Der henvises til min samtidige besvarelse af spørgsmål nr. S 3496 fra samme spørger. Som det fremgår heraf, har politiet allerede fokus på området.


TRU, Alm. del spørgsmål 409 (marts 2008).

Spørgsmål fra Kim Christiansen (DF)

Ministrene bedes kommentere vedlagte henvendelse fra en københavnsk Taxa chauffør samt ligeledes vedlagte artikel “Stop pirattaxier”, der er blevet bragt i Taxa Bladet og i den forbindelse oplyse, hvilke initiativer ministeren vil tage for at komme problemet med pirattaxaer til livs.

Svar fra Lene Espersen (K), justitsminister

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen indhentet følgende udtalelser fra Transportministeriet og Rigspolitiet, hvortil der henvises.

Transportministeriet har oplyst:

Problemet med “pirattaxier” i det københavnske natteliv, dvs. ulovlig personbefordring i almindelige personbiler, har i fjor været rejst flere gange fra såvel erhvervets side som fra politisk hold. I folketingssamlingen 2006/2007 er der således besvaret to spørgsmål stillet i henhold til forretningsordenens § 20 om henholdsvis definitionen på “pirattaxier” og straffen for denne kørsel, jf. spørgsmål nr. S 3493 og S 3494 stillet af folketingsmedlem Kim Christiansen (DF).

Problemet med “pirattaxier” er ikke et isoleret københavnsk fænomen, men finder også sted i andre større byer i Danmark og i andre landes hovedstæder. Problemet opstår, fordi et meget stort antal mennesker skal hjem på samme tid fredag og lørdag nat og det på tidspunkter, hvor mange andre offentlige transportmidler er indstillet eller har reduceret drift.

Transportministeriet har af Storkøbenhavns Taxinævn fået oplyst, at nævnet i foråret 2007 i samarbejde med taxichauffører i Storkøbenhavn har fremsendt indberetninger til Københavns Politi med detaljerede oplysninger om pirattaxier og deres tilholdssteder samt anmodet politiet om at gribe ind over for disse. Herudover har taxinævnet bragt advarsler om brug af pirattaxier på sin hjemmeside (www.taxinaevn.dk) og pr. 1. juni 2007 foretaget en væsentlig forhøjelse af starttaksterne for at køre med taxi fredag og lørdag nat, således at flest mulige vognmænd og chauffører bliver interesserede i at køre på disse tidspunkter.

Disse initiativer fra taxinævnets side er taget med henblik på, at der vil ske et fald i antallet af pirattaxier i Storkøbenhavn, selvom det nok heller ikke i dette tilfælde skønnes at ville være muligt at bringe antallet af pirattaxier helt til ophør hverken ved at forhøje antallet af taxitilladelser eller ved at indføre vagtordninger mv.

Rigspolitiet har oplyst:

Der foreligger ikke en klar og entydig definition af begrebet “pirattaxaer”, men der hentydes formentlig til kørsel, der udføres i strid med bestemmelserne i taxalovgivningen og de dertil hørende bekendtgørelser.

Politikredsene har i det daglige arbejde opmærksomheden henledt på problemet. Der er ikke et talmæssigt belæg for at udtale sig om udviklingen på området, idet politiet ikke foretager en særskilt registrering af lovovertrædelser begået i forbindelse med anvendelse af “pirattaxaer”.

Københavns Politi har specifikt oplyst, at man er opmærksom på problemet. I praksis kan det af bevismæssige grunde være vanskeligt at gennemføre sagerne til fældende dom, idet ingen af de personer, der befinder sig i “pirattaxien”, normalt ønsker at medvirke til en opklaring af sagen.

Der kan i øvrigt henvises til Justitsministeriets besvarelse af 30. april 2007 af spørgsmål nr. S 3469 fra medlem af Folketinget Kim Christiansen (DF).


TRU, Alm. del samrådsspørgsmål P (november 2014)

Samrådsspørgsmål fra Transportudvalget

I forbindelse med trængselskommissionens arbejde blev der foreslået en række tiltag for at reducere trængslen. Blandt tiltagene var øget samkørsel, f.eks. ved at etablere opsamlingsparkeringspladser, hvor folk kan mødes og køre videre sammen og på den måde udnytte hver enkelt bil bedre. Der er også etableret forskellige andre typer delebilsordninger, som også kan medvirke til at mindske ressourceforbruget og antallet af biler på vejene. Den netop lancerede app Uber bevæger sig i et vist gråzoneområde mellem pirattaxa og de ovennævnte samkørselsordninger. Ministeren bedes på den baggrund redegøre for og indgå i en drøftelse om, hvorvidt vi har den fornødne lovgivning til klart at skelne mellem lovlige taxaer og delebilsordninger på den ene side og pirattaxaer på den anden.

Der foreligger pt. intet svar på udvalgsspørgsmålet.


Efter demonstrationen den 16. fulgte Enhedslisten op med to udvalgsspørgsmål dagen efter.

TRU, Alm. del spørgsmål 70 (september 2015)

Trafikudvalget på vegne af Henning Hyllested (EL)

Ministeren bedes redegøre for, hvorfor et sagsanlæg mod taxi-tjenesten Uber trækker ud, idet der henvises til, at det er ca. 10 måneder siden, at Trafikstyrelsen politianmeldte Uber for overtrædelse af taxiloven?


TRU, Alm. del spørgsmål 71 (september 2015)

Trafikudvalget på vegne af Henning Hyllested (EL)

Ministeren bedes redegøre for, hvad efterforskningen af den politianmeldte taxi-tjeneste Uber har givet af resultater.


Ud fra Taxiloven og bekendtgørelsen om taxikørsel m.v. er det svært at konkludere andet, end at de pågældende prajetjenester uden tilladelse er ulovlige. Definitionsspørgsmålet om “pirattaxaer” er underordnet og ændrer ikke på benævnte regler.

Spørgsmålet er nu, om myndighederne har tænkt sig at håndhæve loven—eller ændre den med henblik på at lovliggøre tjenesterne. Uber blev politianmeldt af Trafikstyrelsen for ti måneder siden, og vi venter stadig. Ikke på svar, men handling.

Ressourcer

 1. Taxiloven
 2. Bekendtgørelse om taxikørsel m.v.
 3. Søgning på “pirattaxa” på ft.dk
 4. “Uber”-relaterede spørgsmål i Trafikudvalget1
 1. I deres brev til Transportudvalget skriver Uber, at “Uber lever op til de højeste sikkerhedsstandarder”. Man savner en underbygning af dén påstand—særligt i betragtning af at Uber-chauffører ikke gennemgår et baggrundstjek og grundforløb som certificerede taxachauffører.

  En anden kommentar, der springer i øjnene, er svaret til Finans.dk i deres artiklen, hvor Uber skriver:

  Dansk lovgivning åbner for, at folk kan dække udgifterne ved at eje en bil ved at tilbyde køreture til andre. Størstedelen af chaufførerne profiterer ikke på det.

  ↩︎